ÕPPETÖÖ

Õppe- ja kasvatustegevuse korraldus

Lindakivi Lasteaia õppe- ja kasvatustegevuse korralduse aluseks on lasteaia õppekava, mis vastab Vabariigi Valitsuse 29. mai 2008 a. määrusega nr 87 kinnitatud Koolieelse lasteasutuse riiklikule õppekavale.

 • Lasteaed korraldab õppe- ja kasvatustegevust õppeaastati.
 • Õppeaasta algab 1. septembril ning kestab 31. augustini.
 • Aktiivne õppeperiood lasteaias toimub 1. septembrist kuni 31. maini.
 • Suvekuudel toimub õppe- ja kasvatustegevuse valdkondade sisu kordamine ning põhirõhk on mängulisel õuetegevusel.

Lindakivi  lasteaias toimub õppe- ja kasvatustegevus vene keeles,  eesti keele õpetamine lastele algab alates 3 eluaastast. Lapsed omandavad eesti keele lõimitud tegevuste kaudu, millele lisandub ka eesti keele tugiõpe.

Lasteaias algab õppe-ja kasvatustöö planeerimine nädalateemade kaupa alates septembri 2. nädalast. Esimesel nädalal planeeritakse laste kohanemist toetavate mängude ja tegevustega ning toimub laste arengu jälgimine.

Lasteaia õppe- ja kasvatustegevuse korraldus võimaldab lasteaiaõpetajal töötada lapsega individuaalselt. Individuaalses töös arvestatakse lapse iseloomu, võimeid, oskusi, kodust olukorda, arengupotentsiaali.

Õppe- ja kasvatustegevus lasteaias toimub rühma päevakava alusel, mis määrab lapse eale vastava päevarütmi, une- ja ärkveloleku aja, kus vahelduvad igapäevatoimingud (mäng, loominguline tegevus, liikumine jm) ning lasteaiaõpetaja kavandatud õppe- ja kasvatustegevus. Lapse kasvades ja arenedes väheneb päevakavas igapäevatoimingutele kulutatav aeg ning suureneb lasteaiaõpetaja kavandatud õppe- ja kasvatustegevuste osakaal. Laste igapäevatoimingud ja vabategevused võtavad olulise osa päevakavast, kuid annavad palju võimalusi ka laste arendamiseks, teadmiste ja oskuste kinnistamiseks.

Lapse arengus on suur tähtsus mängul, selleks peab päevakavas kõige enam aega jääma. Mängudes omandatakse sotsiaalseid kogemusi, kujundatakse eneseteenindamisoskusi ja tööharjumusi ning kinnistatakse teadmisi-oskusi.

Lasteaias toimub laste süsteemne, järjepidev ja eesmärgistatud arendamine ja harjumuste kujundamine peamiselt lasteaiaõpetaja kavandatud mängulise õppe- ja kasvatustegevuse kaudu:

 • Õppe- ja kasvatustegevuse seovad tervikuks lapse elu ja ümbritsevat keskkonda käsitlevad teemad.
 • Õppe- ja kasvatustegevused on planeeritud rühmades lõimitud, arvestades lapse vanust.
 • Kuni kolmeaastastel lastel on planeeritud tegevusi päevas kuni 3, kolme- kuni kuueaastastel lastel kuni 4 ning kuue- kuni seitsmeaastastel lastel kuni 5.

Tegevusi planeeritakse nii, et lapsel oleks võimalus teha valikuid. See õpetab last iseseisvalt tegutsema, oma tegevust korrigeerima ja tegevuse tulemuste eest vastutama.

Erivajadustega laps

Erivajadustega laps on laps, kelle võimetest, terviseseisundist, keelelisest ja kultuurilisest taustast ning isiksuseomadustest tingitud arenguvajaduste toetamiseks on vaja teha muudatusi või kohandusi lapse kasvukeskkonnas või rühma tegevuskavas.

 • Tallinna Lindakivi Lasteaias on kolm rühma erivajadustega lastele: 2 tasandusrühma ja 1 pervasiivse arenguhäirega laste rühm.
 • Õpetajad hindavad ja analüüsivad õppeaasta alguses kõikide laste arengut. Arenguvaatluste järel tuleb kokku rühma meeskond (õpetajad, liikumis- ja muusikaõpetaja, logopeed).
 • Logopeed hindab ja analüüsib õppeaasta alguses kõikide laste kõne ning selgitab välja kõneravi vajavad lapsed.
 • Kogutud informatsiooni põhjal leitakse erivajadusega lapsele sobiv sekkumisviis.
 • Sõltuvalt    lapse    erivajadusest    nõustavad    pedagoogid    ja    teised    spetsialistid lapsevanemaid.
 • Vastavalt erivajadusele otsib õpetaja lapse arendusviise ning püüab talle luua võimalikult arendava keskkonna.

Erivajadusega lapse koolieelse arengu toetamiseks on vajalik tihe koostöö perekonna, lasteasutuse, kohaliku omavalitsuse, meditsiini-ja psühholoogiateenistuse vahel.

Õppe- ja kasvatustegevuse eesmärgid

 

Õppe- ja kasvatustegevuse üldeesmärk on lapse mitmekülgne ja järjepidev areng kodu ja lasteasutuse koostöös.

Üldeesmärgist lähtuvalt toetab õppe- ja kasvatustegevus lapse kehalist, vaimset, sotsiaalset ja emotsionaalset arengut, mille tulemusel kujuneb lapsel terviklik ja positiivne minapilt, ümbritseva keskkonna mõistmine, eetiline käitumine ning algatusvõime, esmased tööharjumused, kehaline aktiivsus ja arusaam tervise hoidmise tähtsusest ning arenevad mängu-, õpi-, sotsiaalsed ja enesekohased oskused.

Lindakivi lasteaia õppe- ja kasvatustegevuse korraldamise põhimõted

Lindakivi lasteaia õppe- ja kasvatustegevuse korraldamise põhimõteteks on:

 • lapse individuaalsuse ja tema arengupotentsiaali arvestamine;
 • lapse tervise hoidmine ja edendamine ning liikumisvajaduse rahuldamine;
 • lapse loovuse toetamine;
 • mängu kaudu õppimine;
 • humaansete ja demokraatlike suhete väärtustamine;
 • lapse arengut ja sotsialiseerumist soodustava keskkonna loomine;
 • lapsele turvatunde, eduelamuste tagamine;
 • üldõpetusliku tööviisi rakendamine;
 • kodu ja lasteasutuse koostöö;
 • eesti kultuuritraditsioonide väärtustamine ning teiste kultuuride eripäraga arvestamine.

Õppekava

Tallinna Lindakivi Lasteaia õppekava on koostatud Vabariigi Valitsuse 29. mai 2008. aasta määrusega nr 87 kinnitatud Kooleelse lasteasutuse riikliku õppekava alusel. Lasteasutuse õppekava on lasteasutuse õppe- ja kasvatustegevuse alusdokument, milles kajastuvad töötajate ja lastevanemate eesmärkide, põhimõtete ning õppe- ja kasvatuskorralduse kokkulepped. 

Õppekavas on välja toodud:

 • lasteasutuse liik ja eripära;
 • õppe- ja kasvatustegevuse eesmärgid, põhimõtted, sisu ja lapse arengu eeldatavad tulemused õppekava läbimisel vanuseti;
 • õppe- ja kasvatustegevuse korraldus (päevakava koostamise põhimõtted, õppe- ja kasvatustegevuse kavandamise perioodi pikkus), sealhulgas suveperioodil;
 • lapse arengu analüüsimise ja hindamise põhimõtted, sealhulgas korraldus;
 • erivajadustega lapse arengu toetamise põhimõtted, sealhulgas korraldus;
 • lapsevanematega koostöö põhimõtted, sealhulgas korraldus;
 • õppekava uuendamise ja täiendamise kord.

Õppe- ja kasvatustegevuste valdkondadele toetudes koostavad iga rühma õpetajad oma rühma laste arengutasemest lähtuvalt aasta tegevuskava. Selle alusel koostatakse rühma nädalaplaan, kus kajastuvad konkreetsed tegevusülesanded erinevates õppe-ja kasvatustegevustes, mis lõimitult haaravad kõiki tegevusvaldkondi.
 
Laste arendamisel ja õpetamisel kasutavad õpetajad klassikalist pedagoogikat, eripedagoogikat, Johannes Käisi üldõpetuse põhimõtteid, Hea Alguse ja Maria Montessori pedagoogika elemente ning õues õppe.

Tutvuge Lindakivi Lasteiaa õppekavaga. 

Tallinna Lindakivi Lasteaia õppekava (895,9 kB)

Tervisedendus

Tervise edendamine on protsess, mis võimaldab inimestel suurendada kontrolli oma tervise üle ning tugevdada seeläbi oma tervist. Laste ja noorte tervis ning heaolu on seotud riigi sotsiaal-, haridus-, tervishoiu- ja majanduspoliitikaga täiskasvanute otsuste, tegevuste ja toimetuleku kaudu.

Eesti Tervist Edendavate Lasteaedade võrgustik loodi 2000. aastal. 
Tallinna Lindakivi Lasteaed on liitunud tervist edendavate lasteaedade võrgustikuga 2006. aastal.

2008.aastal pälvis meie lasteaed tiitli "Parim tervist edendav lasteaed".

 • Hästi läbi mõeldud tervisedenduslik aastakava ja põhjalik tegevuse analüüs.
 • Turvalise ja tervisliku keskkonna loomine, õppematerjalide väljaandmine.
 • Piirkondliku tervisedendusliku ürituse korraldamine 9-le koolieelsele lasteasutusele.
 • Laste ujumisõpetuse ainekava ja õppevideo koostamine.
 • 5 tervisedendusliku projekti juhtimine, kaasates neisse naaberlasteaedu.
 • Tervisedenduslik töö erivajadusega lastega.

Tervisedenduse ülesanded:

 • Kujundada lastel ettekujutus harmoonilisest seosest inimese ja ümbritseva keskkonna vahel ning vastutustunne tervise hoidmise eest.
 • Tagada lapse emotsionaalne mugavus ning positiivne psühholoogiline enesetunne suhtlemisel eakaaslaste ning täiskasvanutega nii lasteaias kui perekonnas.
 • Jätkata õigete toitumisharjumuste kujundamist. Tutvustada eesti toitumistraditsioone.
 • Aktiviseerida lasteaia töötajate ning lastevanemate motiveerimist laste tervise parendamisega seotud tegevuste organiseerimisel (õpi- ning tegutsemisvajadus).
Tervisedendus meie lasteaias LASTE VANUS
TEGEVUSED 2-3a 3-4a 4-5a 5-6a 6-7a
Laste hommikune
vastuvõtmine õues
- Soojal
aastaajal
Soojal
aastaajal
Soojal
aastaajal
Soojal
aastaajal
Hommik-
võimlemine
iga päev iga päev iga päev iga päev iga päev
3 söögikorda
 
iga päev iga päev iga päev iga päev iga päev
Vitamiinipaus
(puu- või köögiviljad või mahl)
iga päev iga päev iga päev iga päev iga päev
Jalutuskäik 2 korda päevas
60-90 min
2 korda päevas
60-90 min
2 korda päevas
60-90 min
2 korda päevas
60-90 min
2 korda päevas
60-90 min
Liikumis-
tegevused
2 korda nädalas
rühmaruumis
2 korda nädalas
spordisaalis
2 korda nädalas
spordisaalis ja õues
2 korda nädalas
spordisaalis ja õues
2 korda nädalas
spordisaalis ja õues
Ujumine, saun mängud veega 1 kord nädalas
ujulas
1 kord nädalas
ujulas
1 kord nädalas
ujulas
1 kord nädalas
ujulas
Soojendusvõimlemine
peale lõunauinakut
iga päev iga päev iga päev iga päev iga päev
Spordipeod,
vestlused tervisest
- 1 kord kvartalis 1 kord kvartalis 1 kord kvartalis
ning temaatiline nädal
1 kord kvartalis 
ning temaatiline nädal
Individuaalsed liikumis-
ja ujumistegevused
- vajadusel vajadusel vajadusel vajadusel
Hügieenivilumuste
harjutamine
pidevalt pidevalt pidevalt pidevalt pidevalt
Laste kõne uurimine/
korrektsioonitöö (logopeed)
- 1 kord aastas/
pidevalt
1 kord aastas/
pidevalt
1 kord aastas/
​pidevalt
1 kord aastas/
​pidevalt
Kehaline areng pidev jälgimine pidev jälgimine Pidev jälgimine,
testid 1 kord aastas
Pidev jälgimine,
​testid 1 kord aastas
Pidev jälgimine,
​testid 1 kord aastas


TOIDUSOOVITUSED JA TOIDUPÜRAMID

Tutvuge lähemalt toidusoovitustega Tervise aregngu instituudi koduleheküljel

 

APRILL ON SÜDAMEKUU

Traditsioonilisest üle-eestilisest südamenädalast on sel aastal kasvanud välja südamekuu. Kuna südamekuu on südamenädala järglane, saame öelda,

et südameterviseteemalised tegevused toimuvad juba 24. korda.

Südamekuu läbivaks teemaks on liikumine, kuid igal nädalal on võimalik keskenduda konkreetsemale teemale:

1. nädal: Liikumine ja vererõhk

2. nädal: Liikumine ja kehakaal

3. nädal: Liikumine ja kolesterool

4. nädal: Liikumine ja südamehaigused

Liikumine on parim viis ennetada südamehaigustesse haigestumist.

Terve aprillikuu jooksul toimuvad üle Eesti erinevad liikumisüritused.

 

Viimati muudetud: 01.09.2021

 

Lehekülge haldab:
Jevgenia Smirnova
jevgenia.smirnova@lindakivi.edu.ee