LAPSEVANEMALE

Vastuvõtt

Lapse vastuvõtmist lasteaeda reguleerib Tallinna Linnavalitsuse 22.04.2015 määrus nr 18 Laste koolieelsesse lasteasutusse vastuvõtu ja sealt väljaarvamise kord.

Tallinna Lindakivi Lasteaeda võetakse vastu 1,5-7 aastasi lapsi, kui lapse ja tema vanema(te) elukohana on Eesti rahvastikuregistrisse kantud Tallinna linn.

Lapse lasteaeda vastuvõtmise taotlemiseks tuleb täita lapse sünnitunnistuse alusel Haridusameti juhataja poolt kehtestatud vormikohase vastuvõtu taotlus.
Vastuvõtu taotlusesse märgitakse kuni 3 lasteasutuse valikut ning lasteasutuses koha saamise soovitud aeg (aasta).
Taotlus esitatakse lasteasutuse administratsioonile koha peal või e-postiga, taotluse võib täita ka lasteaias vastuvõtuajal.

!!! Lasteaiakohta Tallinna munitsipaallasteaias saab taotleda iseteeninduskeskkonnas

Loe lähemat lasteaiakoha taotlemisest

Lasteaia päevakava

Meie lasteaia üldine päevakava

07.00 - 08.20 Laste vastuvõtt, vabategevus, individuaalne töö.
08.20 - 08.30 Võimlemine.
08.30 - 09.00 Hommikusöök.
09.00 - 10.30 Õppetegevused.
10.30 - 12.30 Õues viibimine.
12.30 - 13.00 Lõunasöök.
13.00 - 15.00 Puhkeaeg.
15.00 - 15.30 Vabategevus rühmas.
15.30 - 16.00 Õhtuoode.
16.00 - 17.00 Õppetegevused, vabategevus, individuaalne töö.
17.00 - 18.00  Õues viibimine.
18.00 - 19.00 Laste lahkumine koju.

Iga rühma täpse päevakava saab leida rühma infostendilt.

Toitumine

Toitumine on laste tervise parendamise süsteemi lahutamatuks osaks Tallinna Lindakivi Lasteaias. Meie lasteaias on 3 söögikorda ning 1 vitamiinipaus enne päevast jalutuskäiku. Vitamiinipausi ajal antakse lastele puuvilju, juurvilju või mahla. Menüü koostatakse kümneks päevaks, arvestades toidu kalorsuse norme. Toitude kalorsuse arvutamiseks kasutame arvutiprogrammi. Kooskõlastatult lastevanematega ja lasteaia administratsiooniga antakse reedeti lastele kergemat oodet, kuna reedeti toimub köögi suurpuhastus. 

Lasteaial on oma kaasaegse tehnikaga varustatud köök ja abiruumid. Toit valmistatakse lasteaia köögis, mis renoveeriti 2002a. Köök on tunnustatud Veterinaar- ja Toiduameti otsusega (27.10.2008 nr 1450) määramata tähtajaks.

Toidumenüü 20.09 - 24.09.2021 (48,1 kB)

Меню 27.09 - 01.10.2021 (27,6 kB)


Jooksva nädala täpse menüü saab leida rühma infostendilt või ELIIS süsteemist.
 

Koolieelsete lasteasutuste menüüde hindamine

Tallinna Haridusameti Hariduskorralduse osakond kontrollis 20.10.2014 – 14.11.2014 Tallinna koolieelsete lasteasutuste menüüsid eesmärgiga hinnata koolieelsete lasteasutuste menüüde vastavust kehtivale seadusandlusele. Hindamise aluseks olid Sotsiaalministri määrusest nr 8 „Tervisekaitsenõuded toitlustamisele koolieelses lasteasutuses ja koolis“ tulenevad kriteeriumid. Vastavalt hindamiskriteeriumidele anti igale lasteaiale punktid, keskmine hinne oli 105, maksimaalse hinde 130 punkti sai 4 lasteaeda. 

Tallinna Lindakivi Lasteaia menüü oli hinnatud 120 punktidega.

Menüü plussideks olid:

 • igal päeval erinev põhitoit
 • põnevate ja tervislike magustoitudena tasub välja tuua kohupiimavorm porgandiga
 • igal nädalal pakutakse kalatooteid
 • igal päeval salatid ja värsked puuviljad

Huvitegevus

Meie lasteaias töötavad huviringid ja spordiklubid lastele.

Huvitegevuste ajakava 2021-2022 õ.-a.

TEGEVUS KONTAKT
Inglise keel Lingua Bella
Jelena Yuzbasheva
5590 4664
Eesti keel Lingua Bella
Jelena Yuzbasheva
5590 4664
Üldkehalise kasvatus Spordiklubi Sintai-S
Anton Brusin
5648 2778
Iluvõimlemine Võimlemisklubi My Gym
Nadezda Lapa
557 7410
Laste arengustuudio Edu Sammud MTÜ
Natali Merimaa
5688 6820
KARATE-DO Spordikool Edu-Do
5258 372
Kunst

Kunstistuudio Kompot
Ilona Ilikajeva
5590 5505

Jalgpall TJK Legion
56814180

Lasteaia tasu

Lapsevanema poolt tasutavad kulud jagunevad vanema osamääraks ning toidurahaks.

Koolieelsetes munitsipaallasteasutustes vanema osa määra (kohatasu) kehtestamist reguleerib Tallinna Linnavolikogu 23.02.2006 määrus nr 9 Koolieelsete munitsipaallasteasutuste muude kulude vanemate poolt kaetava osa määra kehtestamine.

Lasteaia kohatasu ühe lapse kohta on 71,25 eurot kuus (ujulaga lasteaedades 78,26 eurot).

Lasteaia toiduraha suuruse üle otsustab lasteaia hoolekogu.

Alates 02.10.2017 toidupäeva maksumus sõimerühmas on 1,80 € päevas, aiarühmas 2,00 € päevas.
Septembrist 2017 on Tallinna lastele lasteaiatoit linnavalitsuse kehtestatud piirmäära ulatuses tasuta.

Toitlustustasu ja kohatasu on lapsevanem kohustatud tasuma igakuiselt.

Loe lähemalt kuludest lasteasutuses

Soodustused ja toetused

Tallinna Linnavolikogu määruse "Koolieelsete munitsipaallasteasutuste kulude vanemate poolt kaetava osa määr" kohaselt vabastatakse vanema osa maksmisest vanem:

 • kui vanema(te) netosissetulek esimese pereliikme kohta kuus on väiksem kehtivast töötasu alammäärast ja iga järgmise pereliikme kohta väiksem kui 80% kehtivast töötasu alammäärast ja kui nii vanema kui ka lapse elukoht on rahvastikuregistri andmetel Tallinna linnas samal aadressil;
 • kolmanda või enama lasteasutuses käiva lapse eest juhul, kui Tallinna lasteasutuses käib pere kolm või enam last ning kui nii vanema kui ka kõnealuste laste elukoht on rahvastikuregistri andmetel Tallinna linnas samal aadressil;
 • koolivälise nõustamismeeskonna soovitusel sobitus- või erirühmas käiva või sinna kohta ootava lapse eest, kui nii vanema kui ka kõnealuse lapse elukoht on rahvastikuregistri andmetel Tallinna linn.

Avalduse vanema osa vabastuseks saab esitada digitaalselt aadressil info.haridus.ee/lasteaiakoht või paberil lasteaia direktorile (avalduse vormi leiad siit). 

Kui nakkushaiguste epideemilise leviku tõttu suletakse lasteasutus või lasteasutuse rühm, milles laps käib vanemad vabastatakse munitsipaallasteasutuste kulude vanema poolt kaetava osa maksmise kohustusest. Vabastust rakendatakse lasteasutuse või lasteasutuse rühma sulgemise perioodiks.

Toidukulu katmine munitsipaallasteaias piirmäära ulatuses

Alates 1. septembrist 2017 kehtestati Tallinna Linnavolikogu 7. septembri 2017 määrusega nr 17 Tallinna linna koolieelsetes munitsipaallasteasutustes käivate laste toidukulu katmise tingimused ja kord ning Tallinna Linnavalitsuse 20. septembri 2017 määrusega nr 29 Tallinna linna koolieelsete munitsipaallasteasutuste laste toidukulu katmise piirmäära kehtestamine.

Tallinna linna koolieelses munitsipaallasteasutuses käiva sõimerühmaealise lapse toidukulu katmise piirmäär on 1,80 eurot ( koos käibemaksuga) ja lasteaiarühmalise lapse toidukulu katmise piirmäär on 2,00 eurot (koos käibemaksuga) päevas.

Lapse toidukulu päevamaksumus on lasteasutuse hoolekogu otsustatud ja direktori kinnitatud toidukulu maksumus, mis sisaldab hommiku- ja lõunasöögi ning õhtuoote maksumust.

Kui lasteasutuse direktori kinnitatud toidukulu päevamaksumus on linnavalitsuse kehtestatud piirmäärast suurem, katab vahe lapsevanem igakuise arve alusel, mis esitatakse arvestuskuule järgneval kuul.

Toidukulu katmiseks linnavalitsuse kehtestatud piirmäära ulatuses vanemad avaldust esitama ei pea.

Loe lähemalt soodustustest

Väljaarvamine

Lapse lasteaiast väljaarvamine toimub vastavalt Tallinna Linnavalitsuse 22.04.2015 määrusele nr 18 Laste koolieelsesse lasteasutusse vastuvõtu ja sealt väljaarvamise kord.

Lapse lasteasutusest väljaarvamiseks esitab vanem lasteasutuse direktorile avalduse.

Avaldus lapse lasteasutusest väljaarvamiseks (9,2 kB)


Lapse lasteasutusest lahkumisel on vanem kohustatud tasuma vanema poolt kaetava osa kuni lapse lasteasutusest väljaarvamise kuupäevani.

Juhul kui vanem ei ole tasunud vanema osa kahe kuu jooksul maksetähtajast, teavitab lasteasutuse direktor vanemat kirjalikult võlgnevusest ning annab täiendava tähtaja võla tasumiseks. Kui võlg ei ole tähtajaks tasutud, arvab direktor lapse lasteasutusest välja.

Laps arvatakse lasteasutuse nimekirjast välja direktori käskkirjaga ja tema andmed kustutakse infosüsteemist 3 tööpäeva jooksul alates lapse väljaarvamise kuupäevast.

Kui soovid aidata

Kallid lapsevanemad!
Oleme väga tänulikud, kui soovite lasteaeda abistada ning laste päevast siinviibimist omapoolselt toetada.
Soovi korral on Teil võimalik teha annetus.
Makse saaja: Tallinna Lindakivi Lasteaed
A/arve: EE311010220061053015
Viit: 5158050050050224
Selgitus: annetus       

Laps läheb kooli

Millal algab koolikohustus?

Esimesse kassi võetakse lapsi, kes on jooksva aasta 1. oktoobriks saanud 7-aastaseks. Vanema soovil võib kooli astuda koolikohustuslikust east noorem laps. 

Koolikohustuslikust east noorema lapse seaduslik esindaja esitab lisaks taotlusele kas lasteaia hinnangu või nõustamiskomisjoni soovituse lapse koolivalmiduse kohta. Hinnangu saamiseks tuleb pöörduda lasteaia poole, kus laps käib või kui laps on kodune, siis Tallinna laste nõustamiskomisjoni poole. 

Loe lähemalt koolikohustusest
 

Lapse koolivalmiduse hindamise ning lapsevanemale tagasiside andmise põhimõtted Lindakivi Lasteaias

Koolivalmidus on lapse valmisolek õpitegevuse alustamiseks, mis väljendub lapse soovis õppida, omandada uusi teadmisi, jälgida ja täita täiskasvanu selgitusi, korraldusi. Koolivalmiduse hindamise aluseks on Koolieelse lasteasutuse riiklikus õppekavas välja toodud 6-7 aastaste laste üldoskuste ja valdkondade eeldatavad tulemused.

Lapse arengu analüüsimine ja hindamine on oluline lapse eripära mõistmiseks, erivajaduste väljaselgitamiseks, positiivse enesehinnangu ja arengu toetamiseks ning õppe- ja kasvatustegevuse kavandamiseks koostöös lapsevanemaga.

 • Rühmaõpetajad, muusikaõpetaja, liikumisõpetaja, logopeed ja eesti keele õpetaja hindavad lapse arengut üks kord aastas (kevadel), vaatlus-ja vestlusmeetodil, mis fikseeritakse lapse arengu hindamistabelis.
 • Sõimes hindavad lapse arengut õpetajad, muusikaõpetaja, liikumisõpetaja, logopeed üks kord aastas lapse kolmeaastaseks saamisel.
 • Lapsevanemale antakse tagasisidet ja kirjeldatakse lapse arengut jooksvalt- igapäevased vestlused, kui organiseeritult- üks kord aastas arenguvestluse käigus, võttes aluseks lapse arengu hindamistabeli ja arengumapi.
 • Lasteaiast lahkudes saab laps arengumapi kaasa.
 • Lapse koolivalmiduse kujunemist jälgitakse pedagoogide ja logopeedi poolt lapse arengu analüüsimise käigus kogu koolieelsel perioodil.
 • Hindamise ja analüüsimise tulemusena valmib lapse  koolivalmiduskaart mille lapsevanem edastab koolile.    

Loe lähemalt koolivalmidusest
 

Koolikohustuse täitmise edasilükkamine 

Koolikohustuse täitmise edasilükkamise aluseks on lapse tervislik seisund.
Koolikohustuse täitmise alguse edasilükkamist reguleerib Sotsiaalministri 12.augvust 2010 määrusega nr 49 kinnitatud Koolikohustuse täitmise edasilükkamise taotluse rahuldamise tingimused ja kord.

Tallinna elanikeregistrisse kantud laste koolikohustuse täitmise alguse edasilükkamise küsimustega tegeleb Tallinna laste nõustamiskomisjon, kes teeb otsuse koolikohustuse täitmise edasilükkamise kohta. Nõustamiskomisjon arvestab arsti poolt tehtud kirjalikku otsust lapse tervisliku seisundi kohta ning teiste spetsialistide soovitusi.

Loe lähemalt kooliminekust

Dokumentide vormid

Lapse koolieelsesse lasteasutusse vastuvõtu taotlus (järjekord) (25,6 kB)

Vastuvõtu avaldus (29,0 kB)

Avaldus lapse lasteasutusest väljaarvamiseks (12,9 kB)

Vanemate poolt kaetava osa määra maksmisest vabastamise taotlus (16,5 kB)

Lapse koolivalmiduse kaart (22,9 kB)

 

KOLME JA ENAMA LAPSE VANEMATE POOLT KAETAVA OSA MÄÄRA MAKSMISEST VABASTAMISE TAOTLUS (14,1 kB)

SISSETULEKUST SÕLTUV VANEMATE POOLT KAETAVA OSA MÄÄRA MAKSMISEST VABASTAMISE TAOTLUS (14,5 kB)

NÕUSTAMISMEESKONNA SOOVITUSEL VANEMATE POOLT KAETAVA OSA MÄÄRA MAKSMISEST VABASTAMISE TAOTLUS (13,6 kB)

Kasulikud viited

Tallinna Haridusamet http://www.tallinn.ee/est/haridus/
Haridus- ja Teadusministeerium http://www.hm.ee/
Terviseinfo võrgustik http://www.terviseinfo.ee
Eesti lastevanemate liit http://laps.ee
Tervislik toitumine http://www.toitumine.ee
Turvaline internett http://lapsnetis.eesti.ee
Laste kaitseliit http://www.lastekaitseliit.ee
Eesti Avastusõppe Liit http://avastustee.ee
Targalt internetis http://www.targaltinternetis.ee

 

Viimati muudetud: 01.09.2021

 

Lehekülge haldab:
Jevgenia Smirnova
jevgenia.smirnova@lindakivi.edu.ee