AVALIK TEAVE

Dokumendiregister

Tallinna Haridusameti dokumendiregistri leiate siit
Tallinna Lindakivi Lasteaia dokumendiregistri leiate siit

Isikuandmete töötlemine

Isikuandmete töötlemine on iga isikuandmetega tehtav toiming, sealhulgas isikuandmete kogumine, salvestamine, korrastamine, säilitamine, muutmine, juurdepääsu võimaldamine, päringute teostamine, väljavõtete tegemine, kasutamine, edastamine, ristkasutamine, ühendamine, sulgemine, kustutamine või hävitamine või mitu eeltoodud toimingut, sõltumata toimingute teostamise viisist või kasutatavatest vahenditest.

Isikuandmete töötlemise eesmärk, ulatus ja viis

Tallinna Lindakivi Lasteaed töötleb isikute andmeid seaduse ja nende alusel antud õigusaktidega kohalikule omavalitsusele ja tema asutustele pandud ülesannete täitmisel ja täitmiseks. Isikuandmete töötlemisel lähtume Isikuandmete kaitse seadusega ning Andmekaitse Inspektsiooni juhistega isikuandmete töötlemisele sätestatust. 

Isikuandmete töötlemise aluseks on üldjuhul isiku enda algatus (taotlus, avaldus, märgukiri, teabenõue jne – edaspidi nimetatud kiri) või isiku pöördumine asutuse poole. Isiku algatuse või osaluseta töötleb asutus isikuandmeid ainult siis, kus seadus näeb vastava õiguse avaliku ülesande täitmiseks ette. 

Isikuandmeid (nimi, aadress, e-posti aadress, telefon) kasutatakse kirja saatjale vastamiseks, täiendava teabe saamiseks vajaliku informatsiooni taotlemisel kirja adressaadiga kontakti saamiseks. Asja menetlemiseks ning dokumendi kättetoimetamiseks kasutatakse aadressiandmeid, mida menetlusosaline on ise asutusele avaldanud või mis on kättesaadavad rahvastiku- või äriregistrist.  

Statistikat ja asutuse tegevuse kokkuvõtted avaldatakse umbisikuliselt, ilma isikunimede ja kontaktandmeteta.

Isikuandmetega dokumente säilitatakse vastavalt Tallinna Lindakivi Lasteaia dokumentide loetelus märgitud säilitustähtajale. Säilitustähtaja ületanud dokumendid hävitatakse. 

Kolmandatele isikutele isikuandmete edastamise ja avalikkusele kättesaadavaks tegemine

Isikuandmed avalikustatakse ainult juhul, kui avalikustamise kohustus tuleneb seadusest.
Kirjad (saabunud ja välja saadetud) registreeritakse EKIS dokumendiregistris.
Avaliku teabe seadusest lähtuvalt märgitakse dokumendiregistrisse kirja saatja ja saaja kohta nimi, aadress ja muud kontaktandmed.
Vastavalt avaliku teabe seadusele andmekogudes, mille pidaja on asutus, isikuandmeid ei avalikustata, v.a juhul, kui isikuandmete avaldamise kohustus ei tulene seadusest.

Õigus tutvuda enda andmetega

Vastavalt Isikuandmete kaitse seadusele on igaühel õigus tutvuda tema kohta kogutud isikuandmetega ning teada saada, millises ulatuses ja mis eesmärgil on teda puudutavaid isikuandmeid töödeldud. Seda õigust võib piirata üksnes seaduse alusel. 

Enda andmete töötlemise kohta on lasteaialt võimalus saada informatsiooni või tutvuda andmetega, mida Teie kohta on kogutud, järgmiselt:

  • pöörduda suulise järelepärimisega telefoni teel lasteaia direktori poole;
  • esitada kirjalik taotlus;
  • taotleda teabenõude korras Teie isikuandmetega dokumentide väljastamist;
  • tutvuda Teie isikuandmetega dokumentide või registritega lasteaias koha peal.

Isikuandmete väljastamiseks peab andmete väljastaja olema veendunud, et tegemist on just selle isikuga, kellel on õigus vastavaid andmeid saada. Seetõttu peab andmete taotleja vajadusel oma isikusamasust või andmete taotlemise õigust tõendama.

Asutus keeldub dokumentidega koha peal tutvumise võimaldamisest ja dokumentide või teabe väljastamisest juhul, kui:

  • see võib kahjustada teiste isikute õigusi ja vabadusi, eraelu puutumatust või isikuandmete kaitset;
  • takistada kuriteo tõkestamist või kurjategija tabamist või raskendada tõe väljaselgitamist kriminaalmenetluses;
  • ohustada lapse põlvnemise saladuse kaitsmist.

Tellitud uuringud ja analüüsid

Tallinna Lindakivi Lasteaia tellitud uuringud ja analüüsid

BASSEIN

Basseinivee mikrobioloogiline analüüs 18.09.2018 (382,7 kB)

Basseinivee keemiline analüüs 18.09.2018 (468,0 kB)

 

Basseinivee mikrobioloogiline analüüs 16.10.2018 (382,6 kB)

Basseinivee keemiline analüüs 16.10.2018 (469,1 kB)


KÖÖK

Uhtmete mikrobioloogiline uuring 29.12.2016 (352,0 kB)

Uhtmete mikrobioloogiline uuring 19.12.2017 (1,3 MB)


TULETÕRJE SÜSTEEM

Akt 02.02.2015 (735,3 kB)

Päästeameti paikvaatlus (374,1 kB)

Riigihanked

Hetkel ühtegi aktiivset hanget ei toimu.

Tallinna Lindakivi Lasteaed hanked toimuvad  Tallinna hankekord määruse järgi.  

Riigihangete tegevust reguleerib riigihangete seadus.

Uued hanked avaldatakse Rahandusministeeriumi kodulehel riigihangete registris

 

Riiklik järelevalve

Riiklik järelevalve on osa hariduse kvaliteedi tagamise süsteemist, mida viiakse läbi koolieelsetes lasteasutustes, algkoolides, põhikoolides ja gümnaasiumides sõltumata nende omandivormist.

Viimati teostati Tallinna Lindakivi Lasteaias riiklikku järelevalvet 02.04.-05.04.2007. (Temaatilise riilkiku järelevalve läbivimiise õiend nr 2.1-6/19, 20.04.2007). Järelevalvet teostas Harju Maavalitsuse haridusosakonna kooliinspektor Ljudmila Turilova. Järelevalve käigus tutvuti lasteaia dokumentatsiooniga (õppekava, arengukava, sissehindamine, rühmapäevikud), vesteldi juhtkonna, rühmaõpetajate, logopeedi ja lastega, tutvuti lasteaia õpi- ja kasvukeskkonaga.

Järelevalve tulemused olid väga positiivsed. Ettepanekuid ja ettekirjutusi lasteaia juhatajale ei tehtud.

Jõustunud kohtulahendid

Jõustunud kohtulahendid on avalikustatud Riigi Teatajas (link Kohtuteave)
Loe lähemalt ka siit

Täitmata ametikohad

Hetkel konkurssi ei toimu.

 

 

Viimati muudetud: 25.09.2018

 

Lehekülge haldab:
Jevgenia Smirnova, Tallinna Lindakivi Lasteaia sekretär

lindakivi.sekretar@gmail.com