Dokumendiregister

Tallinna Haridusameti dokumendiregistri leiate siit
Tallinna Lindakivi Lasteaia dokumendiregistri leiate siit

Andmekaitsetingimused

Tallinna Lindakivi Lasteaed juhindub isikuandmete töötlemisel kehtivatest isikuandmete töötlemist reguleerivatest õigusnormidest ja Tallinna linna andmekaitsetingimustest. 

Isikuandmete töötlemise eesmärgiks on alushariduse pakkumine, lastele hoiu võimaldamine ning õppe- ning kasvatustegevuse läbiviimine. Alushariduse pakkumisel, lastele hoiu võimaldamisel ja õppe- ning kasvatustegevuse läbiviimisel töötleb lasteaed isikuandmeid ulatuses, mis on vajalik nende eesmärkide täitmiseks vastavalt koolieelse lasteasutuse seadusele ja selle alusel antud õigusaktidele.Eesmärkide saavutamiseks töötleb lasteaed järgmisi andmeid: andmed laste kohta, andmed lapsevanemate kohta, andmed töötajate kohta. 

Eriliigilistest andmetest töötleme lapse terviseandmeid, et tagada lapsele sobivaimad hoiu- ja õppetingimused.

Andmete töötlemise õiguslikud alused on:
avaliku ülesande täitmine – koolieelsete lasteasutuste seadusest jt lasteaedadele kohalduvatest õigusaktidest tulenevad ülesanded;
lepingu täitmine – töölepingud, majanduslepingud;
juriidiline kohustus – raamatupidamisega seotud andmetöötlus; 
nõusolek.

NÕUSOLEK ISIKUANDMETE TÖÖTLEMISEKS (147,6 kB)

Haridusteenuse osutamiseks kasutab lasteaed haridusteenuste haldamise infosüsteemi ELIIS. Registrile on isikul tavakasutajana juurdepääs enda ja oma lapse andmetele aadressil: https://eliis.ee/

Kirjad (nii asutusse saabunud kui ka asutusest välja saadetud) registreeritakse EKIS avalik moodul dokumendiregistris. 

Lasteaed ei jaga isikuandmeid kolmandate isikutega, välja arvatud juhul, kui lapsevanem on andnud selleks nõusoleku, seda nõuavad seadused, seda on vaja õppe- ja kasvatustöö tugiteenuste osutamiseks või laste õiguste eest seismiseks


Isikuandmete töötlemine tööle või praktikale kandideerimisel
Kandideerides tööle või praktikale linna asutusse, lähtub asitus kandidaadi  poolt avaldatud või avalikest allikatest saadud infost. Kandidaadil on õigus teada, milliseid andmeid tema kohta on kogutud ning anda omapoolseid selgitusi-vastuväited.
Kandidaatide värbamist korraldab linna asutustes personalitöötaja või personalitööd tegev isik. Värbamiskonkursil osalejate andmeid ei avaldata teistele kandidaatidele ning isikutele, kes konkreetses värbamis- ja valikuprotsessis ei osale. Kõik värbamisprotsessis osalevad isikud hoiavad kandidaatide kohta saadud (kirjalikult või elektrooniliselt esitatud kandideerimisdokumendid) ja kogutud teavet konfidentsiaalsena.
Eeldame, et kandideerimisdokumentides esitatud soovitajatele on kandideerija andnud nõusoleku enda kohta käivatele küsimustele vastamiseks, samuti on soovitajad nõustunud sellega, et asutus nende poole teabe  saamiseks pöördub.
Eeldame, et kandideerijad ja teised protsessis osalejad on huvitatud andma meile tagasisidet värbamisprotsessi kohta anonüümse tagasisideküsimustiku vahendusel, mis aitab meil värbamistegevust parendada ja kliendikesksemaks muuta. Tagasisideküsimustiku koostamisel on lähtutud andmekaitsetingimustest.
Mittevalituks osutunud kandidaatide andmeid säilitame värbamisprotsessis tekkivate võimalike õigusvaidluste lahendamiseks, kuni nõude aegumiseni (üks aasta). Kandideerinu nõusolekul säilitame tulevikus korraldataval konkursil osalemise ettepaneku tegemiseks kandidaadi andmeid kandidaadiga kokku lepitud tähtaja jooksul.
Kandidaadi andmed on juurdepääsupiiranguga teave, millele kolmandad isikud saavad juurdepääsu ainult seaduses sätestatud juhtudel.
Kui kandideerid meile praktikale, kehtivad isikuandmete töötlemise osas samad nõuded, mis tööle kandideerides.

Lasteaia andmekaitsespetsialisti ülesandeid täidab Tallinna Linnakantselei linnasekretäri büroo andmekaitsespetsialist. Linna andmekaitsespetsialistiga saab võtta ühendust e-posti aadressil andmekaitse@tallinnlv.ee.

Tallinna Lindakivi Lasteaia andmekaitse kontaktisik, kelle poole saab pöörduda lasteaia andmekaitse küsimuste lahendamiseks ja oma õiguste realiseerimiseks, on Jevgenia Smirnova, lindakivi.sekretar@gmail.com.

Tellitud uuringud ja analüüsid

Tallinna Lindakivi Lasteaia tellitud uuringud ja analüüsid

BASSEIN

Basseinivee keemiline analüüs 31.08.2021 (461,1 kB)

Basseinivee mikrobioloogiline analüüs 31.08.2021 (460,1 kB)

Basseinivee keemiline analüüs 22.09.2021 (462,5 kB)

Basseinivee mikrobioloogiline analüüs 22.09.2021 (460,2 kB)

Basseinivee keemiline analüüs 12.11.2021 (452,2 kB)

Basseinivee mikrobioloogiline analüüs 12.11.2021 (460,6 kB)


KÖÖK

Uhtmete mikrobioloogiline uuring 29.12.2016 (352,0 kB)

Uhtmete mikrobioloogiline uuring 19.12.2017 (1,3 MB)


TULETÕRJE SÜSTEEM

Akt 02.02.2015 (735,3 kB)

Päästeameti paikvaatlus (374,1 kB)

Riigihanked

Hetkel ühtegi aktiivset hanget ei toimu.

Tallinna Lindakivi Lasteaed hanked toimuvad  Tallinna hankekord määruse järgi.  

Riigihangete tegevust reguleerib riigihangete seadus.

Uued hanked avaldatakse Rahandusministeeriumi kodulehel riigihangete registris

 

Riiklik järelevalve

Riiklik järelevalve on osa hariduse kvaliteedi tagamise süsteemist, mida viiakse läbi koolieelsetes lasteasutustes, algkoolides, põhikoolides ja gümnaasiumides sõltumata nende omandivormist.

Viimati teostati Tallinna Lindakivi Lasteaias riiklikku järelevalvet 02.04.-05.04.2007. (Temaatilise riilkiku järelevalve läbivimiise õiend nr 2.1-6/19, 20.04.2007). Järelevalvet teostas Harju Maavalitsuse haridusosakonna kooliinspektor Ljudmila Turilova. Järelevalve käigus tutvuti lasteaia dokumentatsiooniga (õppekava, arengukava, sissehindamine, rühmapäevikud), vesteldi juhtkonna, rühmaõpetajate, logopeedi ja lastega, tutvuti lasteaia õpi- ja kasvukeskkonaga.

Järelevalve tulemused olid väga positiivsed. Ettepanekuid ja ettekirjutusi lasteaia juhatajale ei tehtud.

Jõustunud kohtulahendid

Jõustunud kohtulahendid on avalikustatud Riigi Teatajas (link Kohtuteave)
Loe lähemalt ka siit

Täitmata ametikohad

Pakume tööd osalise keelekümbluse rühma õpetajale. Tööle asumine esimesel võimalusel! Koormus 1,0. Kandidaadilt eeldame vastavust kvalifikatsiooninõuetele ja eesti keele oskust C-1 tasemel. CV koos sooviavaldusega saata e-meilile direktor@lindakivi.edu.ee

Pakume tööd rühma õpetajale (õppetöö vene keeles). Tööle asumine esimesel võimalusel! Koormus 1,0. Kandidaadilt eeldame vastavust kvalifikatsiooninõuetele ja eesti keele oskust B-2 tasemel. CV koos sooviavaldusega saata e-meilile direktor@lindakivi.edu.ee

 

 

Viimati muudetud: 01.09.2021

 

Lehekülge haldab:
Jevgenia Smirnova
jevgenia.smirnova@lindakivi.edu.ee